मातृत्वाची ओढ़ | Motherकुणी तरी प्रेम देता का प्रेम?
की ज्या मध्ये
आईची माया
प्रितीची छाया असेल!
ममते ची जाणीव असेल पण
दुःखाची  उणीव  नसेल
अस;
कुणीतरी  प्रेम देता का प्रेम?


आईच्या हाके साठी
झोपायला  कुसे साठी
बाळ , तळमळत आहे!
आई  कुठे हरवली तर  नाही ना
या भीती ने रडत आहे!
कुणी तरी त्याला दिलासा  देते ;
बाळ , तुझी  माता  येईल  आता
या आशेने,
पाखरू वाट  पाहत आहे.....


इवल्याशा या हृदयात
किती साठवले आहे दुःख!
त्याला काय  माहीत
हसने  म्हणजे  सुख!
मातृत्वाच्या ओढीने
जीव  कासावीस  झालेला  आहे
नयनातील  झऱ्याला
पाझर फुटलेला  आहे
केविलवाना, दीनवाना  चेहरा करून
बाळ , मातेची वाट  पाहत आहे...
वाट पाहत आहे...
वाट पाहत आहे.....

यह भी जरूर पढ़े :

Share on Google Plus

About Blog Admin

He is CEO and Faunder of www.pravingyan.com He writes on this blog about Tech, Poems, Love story, General knowledge, Earn money, Helth tips, Great lord and motivational stories. He do share on this blog regularly.