My farmer | माझा शेतकरी

शेतकरी विकासासाठी
पैंकेज होतात जाहीर।
अन्याय आत्महत्या शेतकऱ्याला येतात अहीर ।1।

महात्मा फुले नी केले 
शेतकऱ्याचे प्रबोधन।
शेतकरी जागा झाला नाही 
कसे होईल उद्बोधन ।2।


सरकारचे शेती विषयक धोरण
शेतकऱ्यास संधी आहे।
पाणी नाही वीज नाही 
दुष्काळचा कहर आहे ।3।

शेतकरी पिकांचे 
पालन पोषण करतात।
मध्यस्थी दलाल 
त्यांचे शोषण करतात ।4।

शेती मालच का 
सरकार करते स्वत ।
निर्यात बंदी मूळे 
शेतकरी होते उधस्वत ।5।

सरकारचे धोरण शेतकऱ्यांच्या घामाचे 
चीज करणारे पाहिजे ।
शेतकऱ्यांच्या अंधाऱ्या जीवनात प्रकाश मान 
वीज करणारे पाहिजे ।6।

कवि 
Share on Google Plus

About Blog Admin

He is CEO and Faunder of www.pravingyan.com He writes on this blog about Tech, Poems, Love story, General knowledge, Earn money, Helth tips, Great lord and motivational stories. He do share on this blog regularly.